حکمروایی شهری نیازمند استقلال عمل دولت محلی است. 02 مهر 1399

حکمروایی شهری نیازمند استقلال عمل دولت محلی است.

دولت، تحت این عنوان که می‌خواهم ایجاد امنیت بکنم، منکر تمام لایه‌های هویتی مادونِ ملی است.

گفتگو - بین نیوز
چیزی یافت نشد !