شهر ئامیدی یکی از عجیب ترین شهرهای جهان در اقلیم کردستان عراق است که ٥٠٠٠ سال قدمت داشته و بر روی یک صخره بنا شده و فقط ١٢٠٠ خانه دارد و راهی برای افزودن خانه بیش از این تعداد وجود ندارد !