با این ابزار بدون نگرانی میتوان تابلو را روی دیوار نصب کرد