کشور ژاپن را با ۱۲۷ میلیون جمعیت تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی اداره میکند،حال آنکه در ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفر ۴میلیون کارمند دولتی مشغول به کارند!
از این تعداد، ۴۰۰ هزار نفر مدیر هستند به عبارت دیگر تعداد مدیران دولتی ایران از تعداد کل کارمندان دولتی ژاپن بیشتر است!!