این دستگاه برای مقابله با بی خانمانی جهانی ساخته شده و میتواند با هزینه خیلی کم یک خانه بسازد!