رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج از برگزاری بیست و پنجمین نشست کمیته تخصصی رؤسای سازمان های سیما، منظر و فضای سبز کلانشهرهای کشور در دبیرخانه شهرداران کلانشهر ها در شهر تهران خبر داد.

رییس  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج؛ پیمان بضاعتی پور گفت:  بر اساس برنامه زمان‌بندی، بیست و پنجمین نشست کمیته تخصصی رؤسای سازمان های سیما، منظر و فضای سبز کلانشهرهای کشوردر در دبیرخانه شهرداران کلانشهر ها در شهر تهران برگزار می شود.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج اظهار داشت: این نشست با حضور روسای ۱۵ سازمان سیما، منظر و فضای سبز کلانشهرها( و سازمان پارکها و فضای سبز ) در تاریخ ۲۴ دی ماه سال جاری برگزار می شود .

پیمان بضاعتی پور خاطر نشان کرد : مکاتباتی با سازمان های سیما، منظر و فضای سبز سایر کلانشهرها انجام گرفته و پس از جمع بندی نهایی،محورهای اصلی این نشست تخصصی به شرح ذیل تعیین گردیده است:

  1. آسیب شناسی ادغام سازمان های < پارکها و فضای سبز> و < زیبا سازی>
  2. شاخص واحد تعیین سرانه های فضای سبز(سرانه کل، سرانه تفریحی،سرانه شهری و ..) به صورت یکسان در کلانشهر ها
  3. بررسی سند آسیب شناسی فضای سبز هیات وزیران مورخ ۲۰/۳/۹۴ و میزان تحقق آن در کلانشهر ها
  4. تسهیل و تعامل بیشتر در خصوص در اختیار قرار دادن اراضی در تصرف نهادها و ارگان های مختلف جهت توسعه جنگل کاری و کمک اعتباری دولت جهت توسعه درختکاری در داخل و پیرامون شهرها
  • منبع خبر : شهرداری کرج