بيمارستانى در معدن نمکی در عمق هزار پایی در اوکراین وجود دارد که برای بهبود بیماریهای تنفسی استفاده می‌شود

در این غار یک دهم استریل‌ترین اتاق بیمارستان جهان باکتری وجود دارد!