تحقق‌پذیری پایین کاربری‌های خدماتی شهر اسفراین در خراسان شمالی

به گزارش بین نیوز به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل  راه و شهرسازی استان خراسان شمالی ، روزبه دادجو در این خصوص اظهار داشت: مطالعات طرح تفصیلی از مقایسه طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۳ تا برداشت کاربری وضع موجود شهر نشان می دهد سطح قابل توجهی از کاربری های تخصیص یافته در محدوده شهر اسفراین تاکنون اجرا نشده است که ۴۵ درصد از اراضی اجرا نشده را کاربری مسکونی تشکیل می دهد, همچنین در این بین می توان به سهم ۱۹ درصد فضای سبز و پارک، ۴درصد ورزشی، ۶ درصد آموزشی اشاره نمود.

دادجو بیان داشت: وجود این سطح از اراضی خالی در محدوده شهر نشان دهنده عدم نیاز به توسعه شهر در سالهای آتی بوده و بایستی به جای توسعه پراکنده و گسترش محدوده شهر برای بارگذاری و احداث بنا در اراضی بایر موجود برنامه ریزی شود که در این راستا می توان افزایش نسبی تراکم و توسعه عمودی را نیز در قالب ضوابط و مقررات اجرایی مد نظر قرار داد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل  راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در خصوص تحقق پذیری کاربری اراضی شهر اسفراین نیز گفت: بررسی های کارشناسی صورت گرفته نشان می‌دهد علی رغم گذشت ۱۵ سال از طرح تفصیلی که دارای افق ده ساله بوده است وضعیت تحقق پذیری کاربری ها بویژه کاربری های خدماتی وضعیت مطلوبی ندارد، بطوری که پارک و فضای سبز داخل محدوده ۱۶ درصد تحقق پذیری و کل فضای سبز با احتساب پارک های خارج از محدوده ۴۸ درصد تحقق پذیری داشته است. همچنین می توان به تحقق پذیری ۳۷ درصدی فرهنگی، ۳۹ درصدی ورزشی، ۵۱ درصدی درمانی، ۵۶ درصدی آموزشی ، ۷۷ درصدی اداری و ۹۵ درصدی مذهبی اشاره نمود.

دادجو افزود:در مقابل کاربری های خدماتی که از تحقق پذیری کمتری برخوردارند، کاربری‌های تجاری و آموزش عالی تحقق‌پذیری بالاتری از پیش‌بینی طرح تفصیلی داشته اند.

دادجو علاوه بر تحقق پذیری پایین کاربری های خدماتی به عدم توزیع متعادل خدمات محقق شده در سطح محلات اشاره کرد که برخورداری شهروندان از خدمات محلی مورد نیاز را محدود نموده که با معیارهای عدالت اجتماعی سازگار نیست.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی همچنین به موضوع عدم اجرای نسبت بالایی از درخواست های مصوب شده در کمیسیون ماده ۵ اشاره کرد و افزود: وقتی درخواستی جهت تغییر در طرح مصوب به کمیسیون ماده ۵ ارایه می گردد و پس از موافقت کمیسیون، ما طی سال ها شاهد اجرا و احداث بنا در محدوده مورد نظر نیستیم نشان دهنده غیر واقعی بودن درخواست مذکور و عدم نیاز واقعی به تغییر کاربری صورت گرفته است که بایستی در این خصوص نیز چاره اندیشی صورت پذیرد.