این ساختمان متعلق به بخش فنی دانشگاه می باشد که دارای شش دانشکده ی شیمی، محیط زیست، علوم کامپیوتر و مهندسی، برق، علم مواد، مکانیک و هوافضا است.

این دانشگاه با مقام دوازدهم جزو بهترین های دنیا قراردارد. نانیاگ ساختمان های متعدد و زیبای دیگری نیز دارد که یکی از آنها دپارتمان علوم انسانی با معماری جالب و دیدنی است.

بین نیوز