در ترکیه مسجدی تاریخی بنام “کیزلار” با ۶۱۰ سال قدمت در شهری بوده که به زودی زیر آب می‌رود. مدیران شهر مسجد را از جایش درآورده و به یک شهر دیگر منتقل کردند!