مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران

مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران: نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران/تهیه و تدوین معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا، معاونت شهرسازی و معماری، سازمان نوسازی شهر تهران

برای دانلود فایل کلیک کنید :

Nousazi94