معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، طی احکامی جداگانه معاون فني اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد، معاون فني و اجرايي اداره كل شهرسازي و طرح هاي شهري و معاون بررسي طرح تفصيلي دبيرخانه كميسيون ماده پنج را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی با صدور احکامی جداگانه مسعود شباباني را به عنوان “معاون فني اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد”، شهرام شهابيان  به عنوان “معاون بررسي طرح تفصيلي دبيرخانه كميسيون ماده پنج” و سميه محمودان را به عنوان “معاون فني و اجرايي و دبير كميته تخصصي شبكه معابر و طرح هاي اجرايي اداره كل شهرسازي و طرح هاي شهري” منصوب کرد.

در متن حکم مسعود شباباني آمده است:

با عنايت به تخصص، پيشينه و تجارب ارزشمند جناب عالي به موجب اين حكم شما را به عنوان “معاون فني اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد” منصوب مي نمايم.

استفاده از همكاري و بكارگيري تمام امكانات بالقوه و بالفعل جهت برنامه ريزي، هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط در تحويل پرونده ها از مناطق شهرداري تهران، بررسي هاي فني و محتوايي پرونده ها، انجام كنترل هاي لازم و رفع نواقص جهت رسيدگي در كميسيون ها، دريافت لوايح تكميلي، استعلامات، مكاتبات، مستندات مرتبط و دستور ثبت و ارسال به كميسيون ها، مديريت برگزاري جلسات كميسيون هاي ده گانه ماده صد، سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت، نظارت، رسيدگي و پاسخگويي در ارتباط با مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران در حوزه وظايف مرتبط، ارزيابي و نظارت بر عملكرد نمايندگان شهرداري مستقر در كميسيون به منظور ايجاد وحدت رويه و ساير امور محوله كه از سوي مافوق ارجاع مي گردد از رئوس وظايف در مسئوليت فوق خواهد بود كه مي بايست با دقت، سرعت، صحت و سلامت اداري لازم به انجام رسد.

از خداوند متعال توفيق شما را در مسير خدمت به شهروندان عزيز تهراني خواستارم.

همچنین متن حکم شهرام شهابيان به شرح ذیل است:

با عنايت به تخصص، پيشينه و تجارب ارزشمند جناب عالي  به موجب اين حكم شما را به عنوان “معاون بررسي طرح تفصيلي دبيرخانه كميسيون ماده پنج” منصوب مي نمايم.

اميد است با رويكرد علمي و حرفه اي و با هماهنگي تعامل سازنده شهرداري هاي مناطق، ادارات ذي ربط و دواير داخل و خارج از شهرداري تهران براساس وظايف و مأموريت هاي سازماني و در چارچوب ضوابط و مقررات ملاك عمل و اسناد فرادست قانوني بر پايه محورهاي كاري ذيل اقدام نماييد:

– رسيدگي به پرونده ها و درخواست هاي موردي از سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران.

– بررسي طرح هاي موضوعي و موضعي و طرح هاي ويژه شهرسازي، ارسال شده به دبيرخانه كميسيون.

– رسيدگي به اشكالات طرح تفصيلي با هماهنگي اداره كل شهرسازي و طرح هاي شهري.

– پاسخگويي به استعلامات فني و انجام مكاتبات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات ملاك عمل و اسناد قانوني.

– شركت در جلسات كارگروه فني و كميسيون ماده پنج شهر تهران و ساير حوزه هاي مرتبط.

از خداوند متعال موفقيت روزافزون شما را در ايفاي كامل مسئوليت پيش رو و پيشرفت اهداف سازماني در جهت خدمتگزاري به شهروندان محترم پايتخت را خواستارم.

متن حکم سمیه محمودان نیز بدین شرح است:

با عنايت به تخصص، پيشينه و تجارب ارزشمند سركارعالي به موجب اين حكم شما را به عنوان ” معاون فني و اجرايي و دبير كميته تخصصي شبكه معابر و طرح هاي اجرايي اداره كل شهرسازي و طرح هاي شهري” منصوب مي نمايم.

انتظار مي‌رود با بهره‌گيري مؤثر از توان كارشناسي همكاران اداره كل، همه توان و تجربه خويش را در راستاي اجرايي نمودن طرح تفصيلي در شهر تهران، همكاري در جهت نظارت بر روند بررسي، تكميل و تدقيق و كارآمدي آن، اعمال فرآيند كارشناسي طرح هاي شهري و ساماندهي طرح هاي موضعي و موضوعي، هماهنگي در جهت انطباق طرح ها با راهبردهاي طرح جامع و پهنه بندي طرح تفصيلي، به‌كارگيريد.

از خداوند متعال توفيق شما را در مسير خدمت به شهروندان عزيز تهراني خواستارم.