مأمورین و حراست شهرداری قزوین بدون هماهنگی و اطلاع هیأت مدیره، وارد خانه هنرمندان شدند و به آثار هنرمندان و اسباب و اثاثیه خسارت وارد کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، این اقدام بر اساس ادعای مأمورین شهرداری و اطلاعات به دست آمده با دستور مستقیم شهردار قزوین، سردار مهدی صباغی و یا به دستور روابط عمومی شهرداری قزوین صورت گرفته است.

مسؤول روابط عمومی شهرداری قزوین که هنوز حکم و ابلاغی ندارد، چطور توانسته اجازه چنین اقدامی را به خود بدهد. خانه هنرمندان، حریم خصوصی هنرمندان است و نه هیچ کس دیگر. آقایان در روابط خصوصی کوچکترین امتیازی را کسب نکرده اند، چه رسد به روابط عمومی!؟

تا زمان مخابره خبر، مشخص نشد مقصر این جریانات کیست و کسی مسؤولیت خبر را بر عهده نمی گیرد. شهردار یا روابط عمومی؟

خانه هنرمندان قزوین واقع در ساختمانی در پارک مشاهیر قزوین است که در سال ۱۳۹۷ از سوی شهرداری و شورای شهر قزوین در اختیار هنرمندان قرار گرفت و طی مراسمی با حضور مدیران شهرداری و شورای شهر افتتاح شد.

قرار است بخشی از واحدهای شهرداری و شورا از جمله روابط عمومی در خانه هنرمندان مستقر شوند. مگر مدیران روابط عمومی در دوره های قبل و با هر گرایش سیاسی، مکان جداگانه داشته اند!؟ و اگر نیاز دارند، چرا آدرس را اشتباهی آمدهاید!؟  آیا مگر مدیر جدید روابط عمومی تافته جدا بافته است که مکان جدا طلب می کند!؟ تعداد نیروها افزایش یافته، یا میزان مسؤولیت ایشان!؟ اصلاً ایشان مگر تا کنون برنامه ای ارائه کرده است!؟
لطفاً اگر برای خطه فرهنگی و پر آوازه قزوین نوش نیستید، نیش هم نباشید.

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری