این روستا با معماری پلکانی از توابع شهرکرد، به ماسوله زاگرس معروف است.

این روستا؛ “سرآقاسید” با معماری پلکانی ازتوابع شهرکرد به ماسوله زاگرس معروف است خانه ها بدون پنجره و درها تنها منفذ خانه ها هستند. این عکس باعنوان “دهکده رنگارنگ” از بابک مهر افشار مدال طلای جشنواره واندریوم رومانی راکسب کرد.